Dagboek bij de Joodse najaarsfeesten
september oktober
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
elloel tisjri

Klik op de data hierboven voor de pagina over die dag.


Vandaag, 22 september = 2 tisjri
Rosj Hasjana
- tweede dag

Deze tweede dag van Rosj Hasjana loopt vrijwel parallel aan de eerste. Hij is weer als een sabbat, en de dienst in de synagoge is grotendeels gelijk. Ook nu dus weer een dag van bazuingeschal.


Tien betekenissen van de sjofar

Ook op de tweede dag van Rosj Hasjana wordt in de synagoge de sjofar honderd keer geblazen. Over de betekenis van het blazen van de sjofar is al het een en ander gezegd, maar er is nog meer.

  1. Het verkondigt de kroning van God als Koning. Met name de ene lange toon (tekia, die staat voor vastheid en kracht) wordt hiermee verbonden. Op Rosj Hasjana (volgens de traditie de jaardag van de zesde scheppingsdag) staat het Koningschap van God centraal.
  2. Een van de belangrijkste aspecten is – zoals we al zagen – de oproep tot ‘zelfbeproeving’ en bekering. De gebroken klanken (teroea en sjevariem) passen bij dit aspect.
  3. Het herinnert aan de bazuin (vooral de tekia) die klonk toen de Tora werd gegeven bij de Sinaï; het roept op om de Tora te bestuderen en te koesteren; daar ligt de basis voor bekering.
  4. Het doet denken aan de stemmen van de profeten die krachtig opriepen tot gerechtigheid en barmhartigheid, tot onderhouding van de Tora. In Ezechiël 33 vinden we het beeld van de wachter en waarschuwer die de sjofar moet blazen. Wie het geluid van de bazuin hoort maar zich niet laat waarschuwen, is zelf verantwoordelijk voor zijn dood. ‘Hij echter die zich laat waarschuwen, redt zijn leven.’
  5. Het klinkt als huilen (of: ‘als de Romeinse trompetten’) en herinnert als zodanig aan de verwoesting van de tempel; het roept op tot vragen om verlossing en herstel.
  6. Het herinnert aan ‘de binding van Izak’, met name aan de ram die in Izaks plaats werd geofferd. (Daarom is er een voorkeur voor de hoorn van een ram.) Op de tweede dag van Rosj Hasjana wordt Genesis 22 (over wat wij ‘het offer van Abraham’ noemen) gelezen.
  7. Het roept, zo indringend als het is, op tot nederigheid; het doet denken aan de kracht van de Eeuwige en het feit dat Hij altijd en overal aanwezig is.
  8. Het kondigt de terugkeer van de ballingen aan (Jes. 27:13), en de terugkeer van vrijheid en vrede in Jeruzalem in de tijd van de Messias.
  9. Het bepaalt bij de manier waarop de bazuin op De Laatste Dag zal klinken.
  10. De opstanding van de doden is verbonden met het klinken van de bazuin.

Wíj moeten naar de sjofar luisteren, maar God doet dat ook. Bij het gebed dat Hij de grote sjofar van de bevrijding zal doen horen, om de ballingen bijeen te brengen in Jeruzalem, wordt gezegd:

U luistert naar het geluid van de sjofar en hoort zijn geschal
en er is niemand gelijk aan U;
gezegend Gij, Here,
die luistert naar het geschal van Uw volk Israël, met ontferming.

Meer...

Wie Engels verstaat kan kijken naar een korte video, waarin rabbi Jonathan Sacks op een zeer aansprekende manier vertelt over de betekenissen van het blazen op de sjofar. Bovengenoemde elementen komen aan de orde, en ook nog meer.
De video is nr. 4 in een mooie serie over het gebed, ‘Understanding Prayer. Heart, Mind and Soul’. Dit onderdeel is aangekondigd als: ‘(4) The Deepest Call – This video focuses on the Shofar and how its sound is a prayer that goes deeper than words.’
(Vergeet niet de mogelijkheid van ‘volledig scherm’, een optie die rechts onder verschijnt)Lezingen: Genesis 22; Numeri 29:1-6; Jeremia 31:1-19

Om over na te denken

Bazuingeschal in het Nieuwe Testament


Mattheüs 24:31

En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.


1 Korinthe 14:8

Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereedmaken voor de strijd?


1 Korinthe 15:52b

Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.


1 Thessalonicenzen 4:16

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.


Hebreeën 12:18-21

18 Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, 19 tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, 20 want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen: zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. 21 En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei: Ik ben zeer bevreesd en sta te beven.


Openbaring 1:10

Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, ...


Openbaring 4:1

Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.


Openbaring 8 en 9

Openbaring 8 en 9 zijn vol bazuingeschal. Zeven engelen blazen op een bazuin (voor de zevende, zie 10:7 en 11:15). Dit is de middelste van drie series van zeven in Openbaring: zeven zegels worden verbroken, zeven bazuinen worden geblazen en zeven schalen worden uitgegoten. Het wordt zo steeds intenser. De bazuinen zijn alarmerend. Ze roepen nog tot inkeer. De schalen brengen het volle, definitieve oordeel.


september oktober
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
elloel tisjri

Klik op de data hierboven voor de pagina over die dag.